Việc làm trong tương lại ngành Khoa học cây trồng

 

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC
1 3 4 5 6
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞTƯ NHÂN

TỔ CHỨC

QUỐC TẾ

CÔNG VIỆC

KHÁC

CÁC HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
  KHOA NÔNG HỌC
– Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý trong lĩnh vực trồng trọt

– Cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

– Các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV…;

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học cây trồng.

24.1. CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG (Crop Science)

24.1.1. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như sau:

24.1.1.1. Về kiến thức

+ Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

+ Hiểu rõ kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, toán học, vật lý học và thống kê sinh học ứng dụng để học các kiến thức ở trình độ cao hơn;

+ Hiểu và giải thích được tác động của yếu tố ngoại cảnh (khí hậu, đất, nước và dinh dưỡng) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng cây trồng;

+  Vận dụng kiến thức về đặc điểm hình thái, di truyền, sinh trưởng, phát triển, sinh lý, sinh thái để xây dựng được các biện pháp kỹ thuật để sản xuất sản phẩm cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

+ Hiểu rõ nguyên lý cơ bản trong chọn tạo và sản xuất giống cây trồng để lựa chọn được phương pháp chọn tạo và nhân giống thích hợp cho từng loại cây trồng;

+ Hiểu rõ kiến thức về đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh, phát triển và gây hại của các sinh vật hại cây trồng (có dại, côn trùng, bệnh cây) để lựa chọn biện pháp phòng chống thích hợp;

+ Hiểu và áp dụng được các nguyên lý cơ bản về kinh tế thị trường, quản trị kinh doanh nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản, chăn nuôi, nuôi ong mật, cơ khí nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp và khuyến nông vào sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

+ Ứng dụng linh hoạt kiến thức tổng hợp để tiếp cận, phát hiện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong nghiên cứu và sản xuất cây trồng.

24.1.1.2. Về kỹ năng

+ Thực hiện tốt và hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong chọn lọc, nhân giống và sản xuất sản phẩm cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

+ Phát hiện và nhận biết được triệu chứng gây hại của các sinh vật hại cây trồng và thực hiện được biện pháp phòng trừ hiệu quả;

+ Thực hiện tốt việc thiết kế và triển khai thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng; thao tác tốt việc xử lý thống kê bằng các phần mềm trong phân tích kết quả nghiên cứu;

+ Có năng lực tư duy biện luận trong phát hiện, phân tích, tổng hợp và giải quyết hợp lý các vấn đề trong sản xuất cây trồng; cập nhật kiến thức mới để nâng cao năng lực
nghề nghiệp;

+ Duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội trên nền tảng hiểu biết về văn hoá, xã hội và luật pháp;

+ Vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức, kỹ năng được đào tạo về ngành nông nghiệp; có khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật và công cụ lao động nông nghiệp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp;

+ Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, hợp tác và làm việc với cộng đồng;

+ Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình; có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trình độ TOEIC tối thiểu 400 hoặc tương đương, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực khoa học cây trồng;

+ Có kỹ năng tin học và thành thạo trong tìm kiếm tài liệu, khai thác thông tin trên Internet.

24.1.1.3. Phẩm chất đạo đức

+ Sẵn sàng chấp nhận khó khăn, chủ động, kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, sáng tạo;

+ Trung thực, tác phong và ứng xử chuyên nghiệp, yêu ngành nghề, coi trọng uy tín, có trách nhiệm với sự phát triển của ngành nông nghiệp;

+ Có trách nhiệm với xã hội, tuân thủ pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước.

24.1.2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học cây trồng có thể công tác trong những lĩnh vực sau:

+ Cán bộ kỹ thuật trồng trọt;

+ Cán bộ nghiên cứu về khoa học cây trồng;

+ Cán bộ khuyến nông về trồng trọt;

+ Cán bộ giảng dạy về trồng trọt;

+ Cán bộ dự án nông nghiệp;

+ Kinh doanh nông nghiệp;

+ Chuyên gia nông nghiệp.

24.1.3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Các chương trình đào tạo nâng cao trình độ mà người tốt nghiệp có thể tham gia:

+ Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học;

+ Chương trình đào tạo tiến sĩ Khoa học cây trồng, Chọn giống, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học.

24.1.4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

+ Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).

+ Crop science, Missouri state Universityschool of Agriculture, USA.

+ Plant science, U. C. Davis (the University of California, Davis campus). College of Agricultural & Environmental science, USA.

 

24.2. CHUYÊN NGÀNH CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG (Plant Breeding)

24.2.1. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như sau:

24.2.1.1. Về kiến thức

+ Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

+ Hiểu rõ các kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, toán học, vật lý học và thống kê sinh học ứng dụng để học các kiến thức ở trình độ cao hơn;

+ Hiểu rõ kiến thức cơ sở ngành về sinh học và nông học ứng dụng trong nghiên cứu về khoa học cây trồng và chọn giống cây trồng;

+ Giải thích được ưu, nhược điểm của quá trình và phương pháp chọn giống cây trồng đối với các loại cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau;

+ Hiểu được các nguyên lý cơ bản về sự vận hành của nền kinh tế tổng thể và tác động của các chính sách đến nền kinh tế;

+ Thiết kế và thực hiện được đề tài khoa học, thu thập phân tích và tổng hợp kết quả, trình bày báo cáo khoa học.

24.2.1.2. Về kỹ năng

+ Có khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác, xác định cơ cấu giống cây trồng hợp lý và điều khiển sinh trưởng phát triển cây trồng;

+ Có khả năng sử dụng các thiết bị, máy móc chuyên dùng trong chọn giống cây trồng;

+ Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lí, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp;

+ Có kỹ năng tin học và sử dụng thành thạo tin học chuyên ngành;

+ Có khả năng giao tiếp, tìm đọc tài liệu bằng tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh ở mức TOEIC tối thiểu 400 hoặc tương đương;

+ Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử, hợp tác và làm việc với cộng đồng;

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

+ Có khả năng tham gia nghiên cứu và trình bày báo cáo khoa học.

24.2.1.3. Về phẩm chất đạo đức

+ Có lập trường chính trị – tư tưởng vững vàng, trung thực và khách quan, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc;

+ Có nhận thức về các vấn đề kinh tế, pháp luật, xã hội và văn hóa; tuân thủ các quy định theo pháp luật;

+ Có định hướng và hiểu biết đúng đắn về các giá trị đạo đức, nghề nghiệp;

+ Có ý thức, năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

24.2.2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học cây trồng (chuyên ngành Chọn giống cây trồng)… có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Vị trí công tác: cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lí, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật.

+Nơi làm việc:

+ Cơ quan quản lí, doanh nghiệp, xí nghiệp có liên quan đến nông học và giống cây trồng;

+ Viện, trung tâm nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông học và giống cây trồng;

+ Cơ sở giáo dục đào tạo: đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp,…

+ Hội/ hiệp hội nghề nghiệp;

+ Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng.

24.2.3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

+ Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Trồng trọt, Chọn giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học…

24.2.4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

+ Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).