Tổ chức các lớp học bổ túc kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số:83 /TB – QLĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các lớp học bổ túc kiến thức

          cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 
Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch học bổ túc kiến thức và danh sách thí sinh học bổ túc kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 như sau:
–         Lịch học (Tệp đính kèm)
–         Danh sách (Tệp đính kèm)
Trân trọng thông báo.
 

Nơi nhận:
– Các khoa chuyên môn;
– Học viên;
Lưu: QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

PGS.TS. PHAN XUÂN HẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *