QL Đất đai

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt nam. Trải qua hơn 40 năm kinh nghiệm khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo hầu hết cán bộ công tác tại Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường địa phương

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Quản lý đất đai được trang bị các kiến thức: đo đạc lập bản đồ; đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất các cấp; thanh tra, giải quyết tranh chấp đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; định giá đất và quản lý bất động sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

1. Quản lý đất đai

2. Quản lý bất động sản.

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

 

Người học sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản lí đất đai có thể công tác tại các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính;Tổng cục Quản lí đất đai, Viện Nghiên cứu Quản lí đất đai, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Hội Trắc địa bản đồ Việt Nam; Hội Khoa học đất; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn…Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng các tỉnh thành phố, Sở Tài chính;Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lí đô thị các quận, phòng Tài chính huyện, thị xã; Cán bộ Địa chính – Xây dựng, Địa chính – Môi trường, Thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn;Tổng công ty Tài nguyên Môi trường, các công ty đo đạc thành lập bản đồ;Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản; Giảng viên ngành Quản lí đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp.