1. Bảo vệ thực vật
  2. BỆNH HỌC THỦY SẢN
  3. Chăn nuôi
  4. CHĂN NUÔI THÚ Y
  5. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 
  6. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ
  7. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
  8. CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN
  9. CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
  10. CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  11. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  12. CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
  13. CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM
  14. KẾ TOÁN
  15. KHOA HỌC CÂY TRỒNG
  16. KHOA HỌC ĐẤT
  17. KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
  18. KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
  19. KINH TẾ
  20. KINH TẾ ĐẦU TƯ
  21. KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
  22. KINH TẾ TÀI CHÍNH
  23. KỸ THUẬT CƠ KHÍ
  24. KỸ THUẬT ĐIỆN
  25. NGÔN NGỮ ANH
  26. NÔNG NGHIỆP
  27. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
  28. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  29. PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG
  30. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  31. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  32. QUẢN LÝ KINH TẾ
  33. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  34. QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  35. QUẢN TRỊ KINH DOANH
  36. QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
  37. SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
  38. THÚ Y
  39. XÃ HỘI HỌC