GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam bao gồm các học phần cung cấp năng lực theo 3 nhóm chuyên môn chính:

 • Quản lý môi trường;
 • Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (công nghệ hóa môi trường và vi sinh vật);
 • Sinh thái nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Sinh viên ngành Khoa học môi trường được thực hành, rèn nghề kiến tập, thực tập tại các cơ quan có hợp tác đào tạo với khoa Môi trường như: Tổng cục môi trường, Sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, các Viện và trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế (CIAT, ICRAF…).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

1. Khoa học môi trường

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Về chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực:

 • Quản lý hành chính về môi trường;
 • Kiểm toán môi trường;
 • Vận hành hệ thống xử lý chất thải;
 • Đánh giá tác động môi trường (DTM);
 • Quy hoạch môi trường, sử dụng các CNC như Viễn thám, GIS,v.v…

Về vị trí việc làm, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan sau:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương, Sở TNMT và Chi cục bảo vệ môi trường các tỉnh/ thành phố…;
 • Các doanh nghiệp, các công ty tư vấn môi trường;
 • Tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường;
 • Giảng viên giảng dạy về lĩnh vực tài nguyên môi trường và sinh thái học tại các trường đại học, cao đẳng;
 • Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu;
 • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể chủ động khởi nghiệp từ các doanh nghiệp tư vấn môi trường quy mô nhỏ phục vụ trực tiếp cộng đồng.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep