GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp – theo định hướng nghề nghiệp (POHE) đã và đang được đào tạo tại khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục tiêu là đào tạo các cán bộ giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp. Ưu việt của chương trình đào tạo được thiết kế theo các module kiến thức, tăng thời gian thực hành, thực tập, thực tế tại các cơ sở. Sau khi kết thúc chương trình người học có khả năng:

– Tổ chức và thực hiện hiệu quả hoạt động giảng dạy, các hoạt động giáo dục phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đối tượng đào tạo.

– Tư vấn về lĩnh vực chuyên môn trong giáo dục và khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp.

– Nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giáo dục và khuyến nông

– Có khả năng khởi nghiệp phát triển được các công việc kinh doanh trong nông nghiệp.

– Có khả năng xây dựng và triển khai các hoạt động khuyến nông

– Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong giao tiếp và công tác chuyên môn.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm:

– Giáo viên giảng dạy KTNN tại các cơ sở giáo dục

– Cán bộ khuyến nông các cấp

– Cán bộ quản lý giáo dục, nông nghiệp tại các cơ quan tổ chức trong, ngoài nước

– Cán bộ nghiên cứu tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

– Cán bộ kinh doanh nông nghiệp.